*طرح های غیر همسان: عبارت است از طرح های سرمایه گذاری که به صورت غیرمستقیم مکمل فعالیت های خدمات بندری و دریایی محسوب می شوند و حداقل از یک جهت به حمل و نقل دریایی(دارای واردات و صادرات) وابسته می باشند. همانند طرح های سرمایه گذاری احداث مراکز خدمات لجستیکی، تولید ارزش افزوده، کارگاهای تولیدی و تبدیلی و غیره.spz1

 *طرح های همسان: عبارت است از طرح های سرمایه گذاری که به عنوان مکمل فعالیت های خدمات اصلی بندری و دریایی، همانند طرح های سرمایه گذاری احداث مخازن نگهداری فرآوردهای نفتی، احداث مخازن نگهداری روغن خوراکی، احداث سیلوی نگهداری غلات، احداث انبارهای عمومی و غیره که سابقه اجرایی آن در بندر وجود داشته باشد می باشند.

spz2