فرم نظر سنجی از مراجعین

نظرسنجی از مراجعین

به کدام اداره و برای چه کاری مراجعه فرموده اید؟
مراجعه کننده محترم: در راستای پاسخگویی مناسب و تکریم ارباب رجوع ، این فرم جهت اخذ نظرات و میزان رضایت شما از کیفیت ارائه خدمات در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تدوین گردیده است. لذا خواهشمند است با تکمیل این فرم و ارائه نظرات سازنده خود ، ما را در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت بیشتر مساعدت فرمایید. کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
در صورتی که از کارمند خاصی رضایت داشته اید نام و نام خانوادگی وی را ذکر فرمایید:
لطفا هرگونه نظر یا پیشنهادی دارید بیان فرمایید: