راهنمای کاربران نرم افزار مدیریت دانش در فضای ابری

فرم ارسال دانش

فرم ارسال دانش

اطلاعات ارسال کننده
*
*
نام اداره یا واحد سازمانی خود و در صورت اینکه کارمند سایر شرکتها می باشید، نام شرکت را ثبت نمائید. *
حل مشکل.... از طریق .... / راه حل مشکل ..... بمنظور .... *
*
*
سابقه خدمت به سال ثبت گردد *
شرح / چکیده دانش
شرح علت چالش، نحوه دستیابی به دانش،خروجی های ملموس یا میزان باردهی دانش و چگونگی کاربری شدن دانش *
*
مهارت و تجربه بر اساس ترتیب و توالی دانش
نتایح حاصله از اجرای دانش *
*