فرم ارسال دانش

فرم ارسال دانش

اطلاعات ارسال کننده
*
*
نام اداره یا واحد سازمانی خود و در صورت اینکه کارمند سایر شرکتها می باشید، نام شرکت را ثبت نمائید. *
برای حل مشکل ......... از طریق وسیله، ابزار ........ / راه حل مشکل ......... بمنظور دست یافتن،بهبود، رفع ....... *
*
سابقه خدمت به سال ثبت گردد *
*
شرح / چکیده دانش
شرح علت چالش، نحوه دستیابی به دانش،خروجی های ملموس یا میزان باردهی دانش و چگونگی کاربری شدن دانش *
توضیحی کلی در خصوص تبحر و مهارت در انجام کارها یا راهکارهای حل مشکلات و چالش ها *
توالی و ترتیب اجرای موضوع دانش تا حصول نتیجه
ارزش افزوده و نتایج مثبتی که موضوع دانش برای سازمان دارد *
موانع و مشکلاتی که منجر به اقدام دانشی شما گردیده است *