اطلاعیه !!!

به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (اعم از شرکت های کشتیرانی، متصدیان حمل و نقل، صاحبان کالا و ...) در کالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده به انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهرمی رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به تعیین و تکلیف و یا ترخیص و یا خروج کالاهای خود اقدام ننمایند، این منطقه جهت وصول مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین رفع تراکم و رسوب کالا و استفاده بهینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کالاهای کانتینری و غیرکانتینری مندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.

 

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

[ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ]
[ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ]
[ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ ]
[ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ]
[ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ]