عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
5-7/97 م ن (یک مرحله ای) ۲۰ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
9-8/97 م ن (یک مرحله ای ) ۲۰ آبان ۱۳۹۷ مناقصه