عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
3-4/95 م ن (یک مرحله ای) ۱ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ استعلام ارزیابی کیفی