عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
11-12/93 م ن (یک مرحله ای) ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ مناقصه
10-12/93 م ن (یک مرحله ای) مناقصه