عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
1-10/92 م ز (یک مرحله ای) ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ مزایده
5-5/92 م ن (یک مرحله ای) مناقصه