ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی اسکلههای شماره 4و5و6 بندربوشهر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر