ارزیابی کیفی احداث ساختمان پشتیبانی و محوطه سازی بخش تجاری دیر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر