پروژه احداث بیکن های راهنما و ترانزیت در بنادر بوشهر ، صادراتی پتروشیمی و خدماتی عسلویه و احداث یک پست دلفین های مهربندی در بندربوشهر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر