انجام عملیات اجرایی تعمیرات اجرایی تعمیرات اساسی اسکله های شماره 4و5و6 بندربوشهر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرو دریانوردی استان بوشهر