پروژه احداث ساختمان پشتیبانی و محوطه سازی بخش تجاری بندردیر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر