عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان اقامتگاه جزیره حارگ و محوطه سازی پایانه مسافری دریایی

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر