خارج سازی دوبه مغروقه حسن در حوضچه دیر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر