آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و بازسازی اماکن و تاسیسات محوطه بندر بوشهر و بنادر تابعه

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهز