راهبری ، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری با کلیه متعلقات و شناورهای مربوطه

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر