مناقصه تعمیرات اساسی شماره 7 بندربوشهر

مناقصه

10-12/93 م ن (یک مرحله ای)

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر