تجدید مناقصه 4 دستگاه vhf base ساحلی

مناقصه

5-5/92 م ن (یک مرحله ای)

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر