تمدید ارزیابی کیفی اجرای سیستم اطفاء حریق بنادر دیر ، کنگان ، نخل تقی و بوالخیر

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر