مراحل انجام تعمیرات و تعویض موتور

مراحل تعویض موتور

 

1 - ارائه درخواست کتبی توسط مالک

2 – پر کردن فرم تعویض موتور

3 – تایید اصالت شناور توسط بازرسان اداره ثبت و بازرسی شناورها

4 – ارسال نامه به موسسه رده بندی جهت نظارت بر مراحل تعویض موتور و ارسال گزارش

5 – ارائه گواهی موسسه بعد از تعویض موتور

6 – ارائه سند قطعی مالکیت موتور

7 – واریز فیش بانکی

8 – صدور گواهینامه ثبت (قول) با موتور جدید توسط اداره ثبت و بازرسی شناورها

 

 

 

 

مراحل انجام تعمیرات

 

 

1 - ارائه درخواست کتبی توسط مالک

2 – پر کردن فرم درخواست انجام تعمیرات توسط کارگاه

3 – تایید اصالت شناور توسط بازرسان اداره ثبت و بازرسی شناورها

4 – ارسال نامه به موسسه رده بندی جهت نظارت برانجام تعمیرات و ارسال گزارش

5 – بازدید کارشناسان اداره بعد از اتمام تعمیرات از شناور

6 – ارسال نامه جهت صدور گواهی نامه ایمنی به موسسه رده بندی

7 – واریز فیش بانکی

8 – صدور گواهینامه ثبت (قول) با ابعاد جدید شناور توسط اداره ثبت و بازرسی شناورها

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴

اطلاعات بیشتر :