تعرفه ها

                                       

مبلغ واریزی ( به ریال )

عنوان

10000000

تغییر مالکیت

20000000

گواهی نامه ثبت جدید

4000000

گواهی نامه حداقل خدمه شناور

2500000

آگهی نقل و انتقال شناور

30% حق الثبت جدید

صدور المثنی گواهی نامه ثبت

4000000

صدور المثنی گواهی نامه حداقل خدمه ایمنی شناور

4000000

ابطال شناور

4000000

ظهر ( پشت نویسی) گواهینامه ثبت

 

****  کلیه مبالغ بالاو ابطال گواهی نامه ثبت شناور( با ظرفیت ناخالص کمتر از 25) در وجه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر،به شماره حساب سیبا 2176451050000 نزد بانک ملی واریز شود.

****  مبلغ واریزی ابطال ثبت شناور( با ظرفیت ناخالص بالای 25 ) در وجه سازمان بنادر و دریانوردی ، بشماره حساب سیبا 2176459001009 نزد بانک ملی واریز شود

****  برای کلیه مبالغ بالا ، 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت مجزا  و در فیش جداگانه ای نزد بانک ملی ایران به شماره حساب 2176451001006 واریز شودتاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵

اطلاعات بیشتر :