کشتی های توقیفی خارجی در بنادر استان بوشهر

فقط صرف یادآوری:

• آمار کشتیهای خارجی توقیف شده،  از ابتدای ژانویه 2015، به صورت ماهیانه و تا دهم ماه بعد (میلادی) در سایت ارائه می گردد.

• فهرست کشتیهای خارجی توقیف شده، توسط افسران کنترل و بازرسی کشتیها در بنادر  استان بوشهر به صورت دستی پر و به مرکز ارسال می گردد و پس از بررسی در مرکز، در فهرست کشتیهای توقیف شده وارد شده و بر روی سایت قرار می گیرد.