کشتی های ممنوع الورود و مشروط

فقط صرف یادآوری:

    ·  آمار کشتیهای ممنوع الورود و یا مشروط، به صورت موردی تهیه و در صورت اضافه شدن یک شناور به لیست ممنوع الورودی و یا خارج شدن از لیست مذکور، این لیست به روز شده و در سایت قرار می گیرد.

   ·  هر گزارش تا به هنگام جایگزینی با گزارش جدید، اعتبار دارد.

کشتی های ممنوع الورود و مشروط