مراکز کنترل و بازرسی استان

استان بوشهر

مرکز کنترل و بازرسی بوشهر

بندر بوشهر – اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

تلفن

31666510  077

31666511  077

31666512  077

 

 

    

 31666400  077

                      pscdep@bpmo.ir   

مرکز کنترل و بازرسی خارک

جزیره خارک – اداره بندر خارک

   تلفن

33825121 077

33825125  077

  فکس

33322469  077

مرکز کنترل و بازرسی عسلویه

بندر عسلویه – اداره بندرعسلویه

تلفن

37322069 077

37324395  077

     فکس   

 31376796 077

مرکز کنترل و بازرسی گناوه

 بندر گناوه – اداره بندر  گناوه

 تلفن

فکس

 33127380  077                                                   

 33127382  077  

مرکز کنترل و بازرسی کنگان

بندر کنگان- اداره بندر کنگان

 

تلفن     

 37213243   077 

 

مرکز کنترل و بازرسی دیر

بندر دیر- اداره بندر دیر

   تلفن

35426621   077 

 

مرکز کنترل و بازرسی دیلم

بندر دیلم-اداره بندر دیلم

تلفن        

    33251080     077

   

 

مرکز کنترل و بازرسی دلوار

بندر دلوار-اداره بندر دلوار

 تلفن

      35234665   077

مرکز کنترل و بازرسی بوالخیر

بندر بوالخیر-اداره بندر بوالخیر

 تلفن

      35235824   077

مرکز کنترل و بازرسی ریگ

بندر ریگ-اداره بندر ریگ

 تلفن

      33833802   077