گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندر بوشهر

گزارش تصویری آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندر بوشهر

 

روز جهانی دریانوردی 34
روز جهانی دریانوردی 33
روز جهانی دریانوردی 32
روز جهانی دریانوردی 31
روز جهانی دریانوردی 30
روز جهانی دریانوردی 29
روز جهانی دریانوردی 28
روز جهانی دریانوردی 26
روز جهانی دریانوردی 25
روز جهانی دریانوردی 24
روز جهانی دریانوردی 23
روز جهانی دریانوردی 58
روز جهانی دریانوردی 57
روز جهانی دریانوردی 56
روز جهانی دریانوردی 55
روز جهانی دریانوردی 54
روز جهانی دریانوردی 53
روز جهانی دریانوردی 52
روز جهانی دریانوردی 51
روز جهانی دریانوردی 50
روز جهانی دریانوردی 49
روز جهانی دریانوردی 48
روز جهانی دریانوردی 47
روز جهانی دریانوردی 46

روز جهانی دریانوردی 44
روز جهانی دریانوردی 43
روز جهانی دریانوردی 42
روز جهانی دریانوردی 41
روز جهانی دریانوردی 40
روز جهانی دریانوردی 39
روز جهانی دریانوردی 38
روز جهانی دریانوردی 37
روز جهانی دریانوردی 36
روز جهانی دریانوردی 35

روز جهانی دریانوردی 22
روز جهانی دریانوردی 21
روز جهانی دریانوردی 20
روز جهانی دریانوردی 19
روز جهانی دریانوردی 18
روز جهانی دریانوردی 17
روز جهانی دریانوردی 16
روز جهانی دریانوردی 15
روز جهانی دریانوردی 14
روز جهانی دریانوردی 13
روز جهانی دریانوردی 12
روز جهانی دریانوردی 11

روز جهانی دریانوردی 10
روز جهانی دریانوردی 9
روز جهانی دریانوردی 8
روز جهانی دریانوردی 7
روز جهانی دریانوردی 6
روز جهانی دریانوردی 5
روز جهانی دریانوردی 4
روز جهانی دریانوردی 3
روز جهانی دریانوردی 2

۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۳
کد خبر : ۴۸,۱۴۶
شبکه اجتماعی