الزامات پله راهنمایی

تعرفه راهنمایی

 بر اساس ماده 21 فصل چهارم قانون دریایی ایران

 

جلد اول):هزینهراهنمایی مطابق تعرفه ای که جهت هر بندری تعیین خواهد گردید دریافت می شود و اداره بندر نمی تواند اضافه بر نرخ تعرفه مربوطه حقوقی مطالبه نمایند. )

هزینه: تعرفه ای است که برای پوشش هزینه های مترتب بر خدمات ارائه شده به کشتی و کالا دریافت می گردد.

هزینه های بندری مترتب بر کلیه  کشتی ها بر مبنای دلار و مقادیر کمتر از آن بر اساس سنت آمریکا و با نرخ مرکز مبادلات ارزی به صورت ریالی محاسبه و دریافت می شود( مصوبه اجلاس شماره 1716 به تاریخ 13/9/91)

طبق قسمت الف فصل اول کتابچه تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های بندری مترتب بر کشتی،هزینه راهنماییشامل موارد ذیل می گردد:

1.       لنگراندازی و لنگربرداری

2.       هدایت کشتی

3.       پهلودهی ، جداسازی و جابجایی از اسکله

هزینه راهنمایی در بندر بوشهر بر اساسنوع کشتی ها وجداول شماره 1 و 3 کتابچه تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های بندری دریافت می گردد. مبنای محاسبه بر اساس GT شناور می باشد.

هزینه راهنمایی برای کشتی ها کانتینری و رو رو ( جدول شماره 1 )  C/GT 9.58

هزینه راهنمایی برای کشتی ها غیر کانتینری و غیر نفتی(جدول شماره1 )  C/GT 19.16

هزینه راهنمایی برای کشتی های نفتی (جدول شماره (3  C/GT 40

- هزینه های راهنمایی در ساعات غیر اداری( از ساعت 15 تا 19) به میزان 10% و در هنگام شب ( 19 تا 7 صبح )، روزهای تعطیل، پنج شنبه و جمعه به میزان 20 % افزایش خواهد یافت.

-تعرفه راهنماییشامل هدایت کشتی، لنگر اندازی، لنگر برداری، بستن کشتی به اسکله و باز کردن کشتی از اسکله می باشد. لذا چنانچه حسب درخواست شرکت خدمات دریایی، کشتی از اسکله به لنگرگاه داخلی منتقل و سپس پهلو دهی گردد. در صورتی که بنا بر مقتضیات اداری نباشد هزینه یک مورد جابجایی می بایست محاسبه و اخذ گردد و در صورت انجام یدک کشی هزینه مربوط بر اساس جدول شماره 4 قابل محاسبه و اخذ می باشد.

-بر اساس بند 4 جدول شماره 1 کتابچه تعرفه:برای انتقال راهنما به کشتی و شناور هیچگونه هزینه ای از بابت خدمات واحد های شناور(راهنما بر، قایق، یدک کش و ...) وصول نمی گردد.

-هزینه جابجایی)شیفتینگ(: در اسکله با استفاده از راهنما 8 سنت برای هر GT، با استفاده از طناب کشتی 3/3 سنت برای هر GT و در صورت انجام یدک کشی هزینه مربوطه بر اساس جدول شماره 1 قابل محاسبه و اخذ می باشد و در صورتی که عملیات جابجایی بر اساس مقتضیات اداری باشد هزینه ای دریافت نخواهد شد.

- عدم بکارگیری راهنما در کشتی های مسافری( به جز کشتی های بار و مسافر)، شناورهای خدماتی مانند لایروب ها، شناورهای جمع آوری آلودگی های نفتی، شناورهای سوخت رسان و آب رسان و شناورهای نظامی 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۸