تعمیرات و جوشکاری

تعمیرات جزئی موتور و جوشکاری کشتی در کنار اسکله و لنگرگاه داخلی باید با کسب مجوز و رعایت مسائل زیر صورت گیرد :

   نمایندگی کشتیرانی باید نامه درخواست مربوط به تعمیرات جزئی کشتی(  موتور و یا  جوشکاری) به همراه فرم تکمیل شده انجام تعمیرات بر روی شناور (Form  Immobilization ) ، از کاپیتان کشتی اخذ نموده و بمنظور تایید بلامانع بودن آغاز تعمیرات جزئی کشتی در بندر ،  به رئیس اداره امور دریایی تحویل نماید .

   با توجه به وضعیت بندر ، رئیس اداره امور دریایی با بررسی های بعمل آمده نسبت به تایید یا عدم تایید تعمیرات جزئی کشتی اعلام نظر می نماید .

   در صورت تایید  بلامانع بودن انجام عملیات کار گرم و یا  تعمیرات جزئی موتور  کشتی در بندر ، نمایندگی کشتیرانی باید مراحل زیر را انجام دهد :

تعمیرات جزئی موتور کشتی : فرم انجام تعمیرات (Form  Immobilization) تایید شده توسط رئیس اداره امور دریایی جهت روئیت و شروع  تعمیرات جزئی موتور کشتی به کاپیتان تحویل و یک نسخه تایید شده توسط کاپیتان را به خدمات دریایی تحویل نماید .

جوشکاری ( کار گرم ): رئیس اداره امور دریایی به منظور بررسی موارد ایمنی مورد نیاز جهت انجام عملیات جوشکاری درخواست مذکور را به اداره ایمنی و حفاظت دریایی و آتش نشانی بندر ارجاع می دهد .

نکته : با توجه بند 4- 9 از بخش سوم فصل 3 "دستورالعمل اجرایی تردد شناور ها"  تعمیرات جزئی کشتی و جوشکاری در کنار اسکله و لنگرگاه داخلی با رعایت مسائل ذیل قابل انجام است:

الف ) تعمیرات جزیی به نحوی انجام شود که واحدهای شناور با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن بتواند حداکثر 4 ساعت و کشتی های با ظرفیت  بالای 500 تن  حداکثر 3 ساعت پس از اخطار بندر با نیروی محرکه خود جابجا گردد.

ب) " تعمیرات کلی موتور ممنوع می باشد" .

ج) جوشکاری بدنه و سایر اجزاء کشتی در کنار اسکله در صورتی مجاز  می باشد که مامورین آتش نشانی بندر با تجهیزات لازم حضور داشته باشند .