آب رسانی


آب رسانی به شناورها

 

 نمایندگی کشتیرانی باید تقاضای خدمات آبرسانی به کشتی های تحت نمایندگی خود را با ذکر مقدار آب مورد نیاز به کارشناس مسئول / کارشناس عملیات دریایی اعلام نماید .

 

خدمات آبرسانی به:

 

کشتی های با پرچم ایرانی

- کشتی های با پرچم خارجی

 

نمایندگی کشتیرانی باید جهت پرداخت هزینه آب مورد نیاز برای کشتی های با پرچم ایرانی ، شماره حساب بانکی و میزان هزینه پرداختی را از قسمت عملیات دریایی اخذ و نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. در مورد کشتی هایی که با پرچم خارجی تقاضای دریافت آب مینمایند، این تقاضا باید بمنظور تایید سپرده  کافی به تایید  امور مالی برسد .

 

خدمات آبرسانی به کشتی های با پرچم ایرانی:

 

- نمایندگی کشتیرانی باید درخواست  خدمات آب رسانی را به انضمام تصویر فیش بانکی واریز شده به حساب اداره بندر را به قسمت عملیات دریایی تحویل نماید .

-قسمت عملیات دریایی با بارج آبرسان و کنترل ترافیک بندر هماهنگی لازم را انجام می دهد .

- پس از انجام خدمات آب رسانی، پرسنل بارج آب رسان ، رسید آب تحویلی به کشتی را به قسمت عملیات دریایی تحویل مینماید .

-در نهایت قسمت عملیات دریایی رسید آب تحویلی  به کشتی را به اداره امور مالی ارسال می نماید .

 

خدمات آبرسانی به کشتی های با پرچم خارجی:

 

- نمایندگی کشتیرانی باید درخواست تقاضای آب رسانی که به تایید امور مالی نیز رسیده به قسمت عملیات دریایی تحویل دهد.

 - قسمت عملیات دریایی هماهنگی لازم را با بارج آب رسان و  مرکز کنترل ترافیک بندر انجام می دهد.

-پس از انجام خدمات آب رسانی ، پرسنل بارج آبرسان ، رسید آب تحویلی به کشتی را به قسمت عملیات دریایی تحویل می نماید.

 -قسمت عملیات دریایی رسید آب تحویلی به کشتی را به اداره امور مالی بمنظور ثبت در فرم صورت وضعیت کشتی ارسال می نماید .

 

 نکته : در صورتیکه آبرسانی خارج از اسکله های بندر برای کشتیهای ایرانی و خارجی انجام گردد گزارش کارکرد بارج آبرسان ویدک کش ها توسط قسمت عملیات دریایی به اداره امور مالی ارسال می گردد.

 

تعرفه آب بهاء

 

تعرفه آب بهاء مطابق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

 

(لنگرگاه یا اسکله) هزینه انتقال + (تعرفه آب و فاضلاب استان یا آب شیرین کن) هزینه تامین آب = تعرفه آب بهاء برای کشتی های ایرانی

 

-    تعرفه آب بهاء برای کشتی های خارجی 50 درصد بیشتر از کشتی های ایرانی و بصورت ارزی می باشد.