ارائه خدمات تدارکاتی

 نمایندگی کشتیرانی شناور متقاضی خدمات  باید نامه درخواست نیاز به شناورهای خدماتی بندر مانند قایق یا یدک کش را به قسمت خدمات دریایی ارائه نماید.

 

 خدمات دریایی گزارش کارکرد ساعتی شناورهای خدماتی بندر که توسط فرمانده قایق یا یدک کش دریافت نموده  را ضمن تایید جهت صدور صورت حساب به اداره امور مالی ارسال می نماید .

 

 در نهایت اداره امور مالی بر اساس گزارش کارکرد ارسالی، برای شناور  متقاضی خدمات، صورت حساب صادر و به  شرکت نمایندگی کشتیرانی تحویل می دهد.

 

لیست موسسات و شرکت های مجاز صدور گواهینامه یدک کشی

 

1- موسسه رده بندی آسیا

2- موسسه رده بندی ایرانیان


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵

اطلاعات بیشتر :