ارائه خدمات تدارکاتی

-    نمایندگی کشتیرانی شناور متقاضی خدمات  باید نامه درخواست نیاز به شناورهای خدماتی بندر مانند قایق یا یدک کش را به قسمت عملیات دریایی(دفتر اسکله) ارائه نماید.

-    نامه درخواست نیاز به شناورهای خدماتی، به منظور اخذ تاییدیه مالی شرکت نمایندگی کشتیرانی توسط قسمت عملیات دریایی به اداره امور مالی ارسال گردد .

-    قسمت عملیات دریایی در صورت دریافت تاییدیه  از اداره امور مالی، جهت اعزام یدک کش و قایق با کنترل بندر هماهنگی لازم را انجام می دهد .

-    قسمت عملیات دریایی گزارش کارکرد شناورهای خدماتی بندر که توسط فرمانده قایق یا یدک کش دریافت نموده  را ضمن تایید جهت صدور صورت حساب به اداره امور مالی ارسال می نماید .

-          در نهایت اداره امور مالی بر اساس گزارش کارکرد ارسالی ، برای شناور  متقاضی خدمات، صورت حساب صادر و به  شرکت نمایندگی کشتیرانی تحویل می دهد.

-      لیست شرکتهای مجاز به تامین و سرویس تجهیزات ایمنی:

1- شرکت دریا ایمن

2- شرکت ستاره سحابی

3- شرکت ناجی سازان پیشرو

4- شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران

-    لیست موسسات و شرکت های مجاز صدور گواهینامه یدک کشی

1- موسسه رده بندی آسیا

2- موسسه رده بندی ایرانیان

3- شرکت بازرسی ژرفا لیان