جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

نحوه کرایه شناورهای خدماتی و نرخ آن