فرم های خدمات دریایی

اعلام خروج و جداسازی

  فرم اعلام خروج دربرگیرنده اطلاعات خروجی مربوط به کشتی است که نمونه آن در ستون سمت چپ مشاهده می گردد.

   - نمایندگی کشتیرانی باید فرم اشاره شده ، که حاوی مشخصات کشتی خروجی و زمان تقریبی پایان تخلیه و بارگیری آن است را به دبیر خانه کنترل فاکس یا ایمیل نماید.

     شماره فاکس دبیرخانه کنترل : 31666458    ( شماره تلفن برای پیگیری و دریافت تاییدیه: 31666448)

         ایمیل امور دریایی: daryaei@bpmo.ir

-  فرم مربوطه در سیستم جامع دریایی توسط دبیرخانه کنترل ثبت می گردد و جهت اخذ تاییدیه به قسمت های مالی، مرکز کنترل و بازرسی کشتی ها، امور بندری  و ISPS ارسال می گردد.

پس از دریافت تاییدیه های مذکور در سیستم جامع دریایی، نمایندگی کشتیرانی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حرکت، به قسمت خدمات دریایی  مراجعه می نماید .

       

     مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه حرکت:

            1 . اجازه حرکت بندر قبلی

          2 . فهرست خدمه کشتی بر اساس فرم فال

          3 . مانیفست بار  ( ورودی و خروجی ) بر اساس فرم فال

          4 . اصل پروانه حرکت گمرک

          5 . تصویر مشخصات کشتی

          6 .تصویر گواهینامه کلاس

          7 . تصویر گواهینامه ثبت کشتی

          8 .  تمدید گواهینامه یدک کشی برای بارج و یدک کش  به منظور اطمینان از ایمنی عملیات یدک کشی توسط یدک کش و بارج در آبراه و دریا الزامی می باشد .    

  

  تو جه : ضمنا" مدت اعتبار اجازه  حرکت از تاریخ صدور حداکثر 5 روز می باشد

 

 پس از انجام عملیات پاس کشتی ، نمایندگی کشتیرانی باید اجازه حرکت صادر شده را به فرمانده کشتی تسلیم نماید.

 با اعلام آمادگی کشتی جهت جداسازی از اسکله توسط نماینده و همچنین با اعلام پایان عملیات تخلیه و بارگیری توسط دفتر عملیات اسکله، کارشناس مسئول عملیات دریایی مراتب را به کنترل ترافیک بندر اطلاع می دهد.

 کنترل بندر جهت اعزام راهنما با کارشناس مسئول امور راهنمایی، جهت اعزام یدک کش ، قایق راهنمابر، طنابگیر و ملوانان اسکله با کارشناس مسئول عملیات دریایی هماهنگی لازم را انجام می دهد .

عملیات جداسازی و خروج شناور توسط راهنمای بندر انجام گرفته و راهنمای اعزامی در لنگرگاه از کشتی پیاده شده و توسط قایق راهنمابر به ساحل منتقل می گردد .  

حداکثر پس از 24 ساعت از زمان خروج شناور از بندر ، صورتحساب شناور توسط قسمت خدمات دریایی صادر و به امور مالی ارسال می گردد .