تجهیزات دریایی

 

تجهیزات دریایی در بندر عسلویه

نام شناور

نوع شناور

محل استقرار

عسلویه 1

یدک کش

بندر عسلویه

عسلویه 2

یدک کش

بندر عسلویه

یادگار 1

یدک کش

بندر عسلویه

فتح المبین

یدک کش

بندر عسلویه

هادی 6

قایق راهنما بر

بندر عسلویه

 به منظور ایمن پهلو دادن کشتی ها به اسکله و یا جدا نمودن کشتی ها از اسکله اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر (قسمت امور دریایی) همواره تعداد مکفی یدک کش با ظرفیت و توان متناسب با نوع شناورهای وارده به بندر بوشهر تحت عنوان ناوگان خدماتی در اختیار دارد تا مجموعه این ناوگان تحت مدیریت و راهبری بخش دریایی و عملیات یدک کشی را تحت نظر راهنما به انجام رساند.

تجهیـزات دریایی در بندر بوشـهر

نام شناور

نوع شناور

محل استقرار

تاسوعا

یدک کش

بندر بوشهر

محرم

یدک کش

بندر بوشهر

نیمروز

یدک کش

بندر بوشهر

خلیج فارس 3

یدک کش

بندر بوشهر

نجف

یدک کش

بندر بوشهر

هادی 5

قایق راهنما بر

بندر بوشهر

داراب

قایق

بندر بوشهر

احسان

قایق

بندر بوشهر

قیام 7

قایق

بندر بوشهر

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 توجـه : علاوه بر شناورهای اشاره شده در بالا، یدک کش دستان در بندر بوشهر و یدک کش های امیدان 1 و امواج کارون 2 و 3 در بندر عسلویه بصورت اجاره مستقر می باشد.