گزارش هواشناسی مورخه 99/02/06

عنوانوضعیت هواجهت و سرعت باد (نات)ارتفاع موج(پا)دید(کیلومتر)آینده نگریهشدار
خارگگرد و غبارمتغییر غالبا شمال غربی به جنوب غربی 06 تا 15 نات گاهی 19 نات01 تا 03 پا گاهی 04 پا دور از ساحل 02 تا 04 پا03 تا 08-ندارد
بوشهرگرد و غبارمتغییر غالبا شمال غربی به جنوب غربی 06 تا 15 نات گاهی 19 نات01 تا 03 پا گاهی 04 پا دور از ساحل 02 تا 04 پا03 تا 08-افزایش سرعت باد
عسلویه و مطافگرد و غبارمتغییر غالبا جنوب غربی به جنوب شرقی 05 تا 15 نات گاهی 17 نات01 تا 03 پا03 تا 08-ندارد

جز و مد دریا (بوشهر)مورخه 99/02/06

عنوانزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مد
بندر بوشهر03:381.5606:291.4912:342.2420:340.81