گزارش هواشناسی مورخه 98/12/26

عنوانوضعیت هواجهت و سرعت باد (نات)ارتفاع موج(پا)دید(کیلومتر)آینده نگریهشدار
خارگگرم همراه غبار و گاهی نیمه ابریمتغیر
05 تا 17 نات
01 تا 0303 تا 07-ندارد
بوشهرگرم همراه غبار و گاهی نیمه ابریمتغیر
05 تا 17 نات
01 تا 0303 تا 07-ندارد
عسلویه و مطافگرم همراه غبار و گاهی نیمه ابریمتغیر اغلب جنوب شرقی به جنوب غربی
04 تا 17 نات گاهی 20 نات
01 تا 03 گاهی 02 تا 0403 تا 07-ندارد

جز و مد دریا (بوشهر)مورخه 98/12/26

عنوانزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مدزمان LTجزر و مد
بندر بوشهر00:491.4205:550.9512:502.1420:340.83