مشخصات اسکله های بندر

عنوانکاربردطول عمقآبخورDWT
اسکله شماره 1فله مایع250118.525 هزار تنی
اسکله شماره 2کانتینری / یخچالی19412930 هزار تنی
اسکله شماره 3کانتینری / یخچالی19412930 هزار تنی
اسکله شماره 4یخچالی / کالابر عمومی1749.58.515 هزار تنی
اسکله شماره 5یخچالی / کالابر عمومی1749.58.515 هزار تنی
اسکله شماره 6یخچالی / کالابر عمومی1559.58.515 هزار تنی
اسکله شماره 7ویژه موتورلنج2864.54500 تنی
اسکله شماره 8کالابر عمومی10388.55 هزار تنی
اسکله شماره 9کالابر عمومی10386.55 هزار تنی
اسکله شماره 10کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 11کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 12کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 13کالابر عمومی10376.55 هزار تنی
اسکله شماره 14رو رو704.545 هزار تنی
اسکله شماره 15خدماتی1154.54خدماتی
اسکله مجتمع بندری نگینکانتینری30012950 هزار تنی
جمع طول اسکله ها2530

موقعیت لنگرگاه بندر

عنوانموقعیتآبخورعمق
لنگرگاه داخلی01 29 شمالی و 48 050 شرقی55.5
لنگرگاه خارجی57 28 شمالی و 43 50 شرقی13.514

مشخصات کانال دسترسی بندر

عنوانعرضعمق
کانال دسترسی داخلی1409.8
کانال دسترسی بیرونی15010
پیچ کانال25010

مشخصات حوضچه چرخش کشتیها

عنوانقطرعمق
حوضچه چرخش کشتیها4009.5