کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با کشتیها

عنوانتاریخ تصویب  
اصلاحات پروتکل 1988 کنوانسیون بین المللی خط شاهین کشتیها (LOAD LINES 1966)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون بین المللی خط شاهین کشتیها (LOAD LINES 1966 )
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون بین المللی ناوبری درباره انتقال لاشه کشتیها
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون بین المللی مدیریت آب توازن کشتیها(BWM)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتیها(TONNAGE MEASUREMENT 1969)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]