شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با ایمنی و نجات دریایی

عنوانتاریخ تصویب  
اصلاحات کنوانسیون بین المللی سولاس 1974، اصلاحات HSC CODE 2000 ، اصلاحات FFS CODE
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون بین المللی نجات دریایی (SALVAGE 1989)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون بین المللی تجسس و نجات دریایی(SAR 1979)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS 1974)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریا
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۵ بهمن ۱۳۸۷ ]

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با سوانح دریایی

عنوانتاریخ تصویب  
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا (COLREG 1972)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ تیر ۱۳۹۰ ]