کنوانسیونهای بین المللی پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

عنوانتاریخ تصویب  
پروتکل آمادگی ، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی (پروتکل OPRC-HNS)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
کنوانسیون مداخله در ابهای ازاد در صورت بروز سوانح الودگی نفتی (INTERVENTION 1969)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
ضمائم 3،4،6 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از الودگی ناشی از کشتیها (MARPOL)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های مضر ضد خزه(Anti Fouling)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و دیگر مواد (LC 1972)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتیها (Bunkers)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC1990)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (MARPOL 1973-78)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]

قوانین پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

عنوانتاریخ تصویب  
قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل الودگی به مواد نفتی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
طرح استانی آمادگی،مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
طرح ملی آمادگی،مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]