آیین نامه های شرکتهای کارگزار ترابری دریایی

عنوانتاریخ تصویب  
آئین نامه غواصی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آئین نامه کشتی به کشتی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آئین نامه خدمات راهنمایی کشتیها
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آئین نامه خدمات پشتیبانی کانتینر
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های آب رسانی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای سوخت رسانی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای راهبری پایانه های بندری کالا
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای بارشماری و ناظر در بنادر
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آیین نامه تخلیه و بارگیری
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آیین نامه تأسیس شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریائی مصوب جلسات 47 تا 51 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای نمایندگی کشتیرانی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]