عنوانتاریخ تصویب  
آیین نامه اجرای جلب و حمایت سرمایه های خارجی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]

قوانین و مقررات مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی

عنوانتاریخ تصویب  
مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]
قانون تشکیل و اداره منطقه ویژه اقتصادی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ]

دستورالعملهای مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی بندری

عنوانتاریخ تصویب  
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال در منطقه ویژه بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ]
دستورالعمل ورود و بهره بردای از کالای مصرفی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ]
دستورالعمل تعیین ارزش افزوده
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ]
دستورالعمل صدور قبض انبار در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ ]
دستورالعمل صدور گواهی مبدآ در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۵ بهمن ۱۳۸۷ ]
دستورالعمل اجرایی شماره گذاری وسائل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۵ بهمن ۱۳۸۷ ]