دستورالعمل های مرتبط با اداره عملیات دریایی

عنوانتاریخ تصویب  
دستورالعمل ورود شناورها به بنادر کویت
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
آیین نامه بندرھای ایران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
دستورالعمل ثبت نوبت کشتی ها
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
الزامات پله راهنمایی
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ]
6. چک لیست و بخشنامه های مرتبط با ویروس کرونا - کووید ۱۹
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ]
5. چک لیست و بخشنامه های مرتبط با ویروس کرونا - کووید ۱۹
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ]
4. چک لیست و بخشنامه های مرتبط با ویروس کرونا - کووید ۱۹
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ]
3. چک لیست و بخشنامه های مرتبط با ویروس کرونا - کووید ۱۹
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ]
2. چک لیست و بخشنامه های مرتبط با ویروس کرونا - کووید ۱۹
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ]
1. چک لیست و بخشنامه های مرتبط با ویروس کرونا - کووید 19
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ]