کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با دریانوردان

لیست سفید STCW و سایر دستورالعمل های مرتبط با دریانوردان

عنوانتاریخ تصویب  
لیست سفید کنوانسیون STCW
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۸ تیر ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل کمیته حقوقی IMO در رابطه با رفتار مناسب با دریانوردان
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]

دستورالعمل های مرتبط با گواهینامه ها و شناسنامه های دریانوردی


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۴۲