سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حمل و نقل کالا

عنوانتاریخ تصویب  
کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی (FAL 1965)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]
کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن (CSC 1972)
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل حمل،تخلیه و بارگیری کالای خطرناک
[ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - ۵ بهمن ۱۳۸۷ ]