فرصتهای سرمایه گذار در بندر بوشهر

 عمده ترین فرصت های سرمایه گذاری درمنطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر مربوط به مجتمع بندری نگین می باشد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:

       مجتمع بندری نگین :

ویژگی هایی که باعث ارزشمندی فوق العاده اراضی مجتمع بندری نگین برای کاربری بندری می گردد:

 •  فاصله نزدیک مجتمع بندری نگین با خشکی و اعماق بسیارکم در محدوده قابل اتصال به خشکی
 • همجواری با کانال دسترسی بندر به دریا
 • تفکیک پذیری آبی و خشکی از محدوده شهری
 • وسعت نسبی مناسب و قابلیت توسعه
 • دسترسی به بزرگراه بوشهر - برازجان

  این مجتمع بندری فرصتهای مناسبی را جهت سرمایه گذاری برای متقاضیان در زمینه های ذیل فراهم نموده است: 

 • احداث پایانه مواد فله مایع شامل مواد نفتی و شیمیایی
 • احداث مخازن نفتی
 • ایجاد ارزش افزوده نظیر پردازش ، بسته بندی و مونتاژ صنایع سبک  
 • احداث پایانه کانتینری
 • احداث پایانه چند منظوره
 • احداث آب شیرین کن