فرصتهای سرمایه گذاری در بندر بوشهر

-       احداث پایانه کانتینری

-        احداث پایانه ی مواد فله مایع و مخازن نگهداری، شامل مواد نفتی و شیمیایی و....

-        احداث پایانه های کالاهای فله و جنرال کارگو (چند منظوره)

-        صنایع تولیدی و بسته سبندی

-        ایجاد فعالیتهای صنعتی و ارزش افزوده

-        خدمات مکمل بندری (شستشوی و تعمیر کانتینر، دریافت و پردازش مواد زائد نفتی و...)

-        واگذاری راهبری بنادر تابعه

 فرصتهای سرمایه گذاری آتی

-       بسته بندی و خدمات پالتیزه و کانتینری کردن بارهای عمومی و فله

-        استافینگ مشتقات نفتی

-        خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات تخلیه و بارگیری نفتی و خطوط انتقال مواد

فرصت های سرمایه گذاری تصویر
تصویر جانمایی طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین