میز خدمت

- ارائه مجوزهای مرتبط با تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی

 -دریافت مواد زائد کشتی ها

-مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل

-برگزاری آزمون ها و صدور اسناد دریانوردی

-صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی

-صدور پروانه فعالیت برگزاری دوره های آموزشی در حیطه استانداردهای آموزشی بندری

-جستجو و نجات دریایی

-ثبت شناورها

-آب رسانی به شناورها

-سوخت رسانی به شناورها

-ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود / خروج شناورها

-کنترل و بازرسی فنی و ایمنی شناورها و سکوها

-مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

-بررسی سوانح دریایی و اطلاع رسانی به مراجع ذی ربط

-هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی ارگانهای دریایی

 -صدور مجوز جهت شرکت های کارگزاری ترابری دریایی

-ارائه ، آنالیز و شبیه سازی (PMO Dynamics)

-اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور

-صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداری از سازه های ساحلی - دریایی

-تهیه، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادر

-صدور مجوز جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی