پرسشهای متداول منطقه ویژه

آیا هر کسی می تواند از مزیت مجوز بهره برداری از تجهیزات و وسایل نقلیه جهت استفاده در محوطه های بندری استفاده نماید ؟

براساس ماده 6 دستورالعمل اجرایی ورود و بهره برداری از وسایل نقلیه ، تجهیزات و ماشین آلات فقط  برای شرکتهایی که دارای قرارداد مستقیم با منطقه و یا دارای قرارداد پیمانکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده قرارداد مستقیم با منطقه می باشند صادر می شود .

مراحل دریافت صدور مجوز بهره برداری چیست ؟
درخواست صدور مجوز بهره برداری و تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی 
 تهیه مدارک مورد نیاز و ارائه به اداره منطقه ویژه اقتصادی ، بازاریابی و سرمایه گذاری
- بررسی مدارک دریافتی توسط کارشناس منطقه و تایید توسط رییس اداره منطقه ویژه
- انجام عملیات ارزیابی و صدور حکم انتقال و بهره برداری
چه مدارکی برای صدور مجوز بهره برداری مورد نیاز می باشد ؟
فرم درخواست مجوز بهره برداری – مشخصات و نوع کاربری اقدام وارداتی - قبض انبار یا مجوز حمل یکسره-
- بارنامه دریایی یا پروانه ترانزیت - فاکتور یا گواهی مبدأ-- گواهی نامه ایمنی--کپی اساسنامه شرکت-
- وکالت نامه رسمی در خصوص نمایندگی- فیش پرداختی-- گواهی استاندارد-- کپی شناسنامه متقاضی
فرمهای درخواست صدور گواهی مبدأ چگونه تکمیل می شوند ؟

فرم در خواست بر اساس اطلاعات مندرج در مدارک مورد نیاز طراحی شده که برای تسریع در کار ارباب رجوع این اطلاعات توسط خود متقاضی تکمیل می شود ضمناً نمونه تکمیل شده فرم در بورد منطقه ویژه الصاق شده است.

چگونه می توان اقلام وارداتی بهره برداری شده را از منطقه خارج نمود ؟

تکمیل فرم درخواست خروج-ابطال حکم تحویل و انتقال کالا-صدور قبض انبار جدید-انجام تشریفات گمرکی

مراحل اخذ حکم گواهی تولید و مدارک مورد نیاز آن در منطقه ویژه اقتصادی چگونه است ؟

تولید کننده کالا در منطقه ویژه اقتصادی بندری می بایست اساسنامه و آخرین تغییرات آن را قبلاً تحویل منطقه داده باشد و نشاندهنده فعالیت شرکت بعنوان تولید کننده باشد و چنانچه این اقدام انجام نشده ، ضرورت دارد به هنگام درخواست صدور گواهی تولید آخرین تغییرات شرکت را ضمیمه کند و با سایر مدارک مانند قبض انبار محصول تولیدی تحویل منطقه ویژه نماید ضمناً در در خواست خود تولید کننده ملزم است میزان مواد یا قطعات استفاده شده در محصول تولیدی را با اشاره به قبض انبار و حکم بهره برداری مربوطه وهمچنین اعلام مانده آن مواد یا قطعات ، درج نماید