تقویم برگزاری آزمونهای دریانوردی در شهرستانهای استان

[ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ]
[ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ]
[ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ]
[ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ]

نتایج آزمون های دریانوردی

 

 

کاربر موتورهای دریایی

فرمانده چوبیGT<500

فرمانده فلزیGT<500

ناخدای صیادی کمتر از 12 متر

ناخدای صیادی کمتر از 24 متر

کمک ناخدای صیادی کمتر از 24 متر

 

 افسر دوم چوبی GT<500

افسر دوم فلزی GT<500

مهندس سوم KW<3000

مهندس دوم KW<3000

سرمهندس KW<3000

برای دریافت نتایج آزمون خود لطفا شماره ملی و کد امنیتی موجود در صفحه ذیل را وارد نمائید

لطفا کد پیگیری را وارد نمایید