یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

جزوه های تطبیقی آزمون های دریانوردی

تقویم برگزاری آزمونهای دریانوردی در شهرستانهای استان

[ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ]
[ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ]
[ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
[ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ]
[ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ]
[ ۸ خرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۸ خرداد ۱۳۹۷ ]
[ ۷ فروردین ۱۳۹۷ ]
[ ۸ بهمن ۱۳۹۶ ]
[ ۸ بهمن ۱۳۹۶ ]

نتایج آزمون های دریانوردی

 

 

کاربر موتورهای دریایی

فرمانده چوبیGT<500

فرمانده فلزیGT<500

ناخدای صیادی کمتر از 12 متر

ناخدای صیادی کمتر از 24 متر

کمک ناخدای صیادی کمتر از 24 متر

 

 افسر دوم چوبی GT<500

افسر دوم فلزی GT<500

مهندس سوم KW<3000

مهندس دوم KW<3000

سرمهندس KW<3000

برای دریافت نتایج آزمون خود لطفا شماره ملی و کد امنیتی موجود در صفحه ذیل را وارد نمائید

لطفا کد پیگیری را وارد نمایید