لیست مراکز و موسسات آموزش دریانوردی مورد تایید

 
 

ردیف

نام موسسه / شرکت

نام مدیر عامل

تعداد شعبات

نشانی و شماره تلفن

1

موسسه آموزشی دریافر نوین خلیج فارس

کامران نخعی

مرکز بوشهر

دیر

 

بوشهر خیابان مطهری کوچه عرفان 1 ساختمان مسیله طبقه اول' 33532713-33533655-077

دیر خ ساحلی پشت رستوران زیتون 35423120

2

موسسه آموزشی دریای دور

الهام زرین کمر

مرکز بوشهر

بوشهر خ چمران-روبروی ایستگاه آتش نشانی-ساختمان کیان' -33336220

3

موسسه آموزشی شهاب خلیج فارس

عبدالحسین صفازاده

مرکز بوشهر

بوشهر خ سنگی-خ فردوسی(پل پوردرویش) '33322941

4

موسسه آموزشی دریا راد

عبدالرحمن شفیعی

مرکز بندر کنگان

بندر عامری

کنگان روبروی پارک لاله' 07737226842 و 8176-0772722-

بندر عامری کوچه روبروی مدرسه راهنمائی دخترانه حضرت2 مریم درب اول سمت راست

5

شرکت دریا پیمای گناوه

حسین جلالی فخرآوری

مرکز گناوه

دلوار

دیلم

گناوه خ امام کوچه توحید پلاک 5 ' 33123513

دلوار خ مرکزی کوچه بعد از بانک ملت جنب نانوائی ' 35232627

دیلم خ ساحلی جنب تعاونی لنج داران ' 33251945

6

شرکت تاج دریا

عبدالرضا محمد پور

گناوه

گناوه ابتدای بلوار شهدا روبروی پمپ بنزین ' 33122129

7

کشتیرانی ج.ا.ا.مرکز بوشهر

 

عبدالله حسینی

بوشهر

بوشهر چهارراه کشتیرانی 

8

شرکت پارسیان فناوران

 

علی محمدی

عسلویه

عسلویه خ ساحلی-بعد از فرماندهی انتظامی پارس جنوبی-ساختمان صدف طبقه اول'37263371 تلفکس037263831

 

 

 

 

دوره های آموزشی مورد تایید اداره کل در موسسات آموزش دریانوردی

                                       

                                                      موسسه آموزشی دریاپیمای گناوه

شعبه گناوه:

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500-سفرهای نزدیک به ساحل

2-ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500-سفرهای نزدیک به ساحل

3- ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از  (GT<500)- سفرهای نزدیک به ساحل

4-کاربر موتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور  کمتر از750-کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

5- افسر دوم  بر روی شناورهای GT<500- سفرهای نزدیک به ساحل 

6- افسر دوم تطبیقی 95 به 2010  بر روی شناورهای GT<500- سفرهای نزدیک به ساحل 

7-افسردوم  برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل 

8-افسردوم تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500  -سفرهای نزدیک به ساحل 

9-فرمانده برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

10-فرمانده تطبیقی 95به 2010 بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

11-کاربر موتورهای دریایی تطبیقی 95به 2010 بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات -سفرهای نزدیک به ساحل

12-کاربر موتورهای دریایی  بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات -سفرهای نزدیک به ساحل

13-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

14-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

15-پیشرفته اطفاء حریق 

16-قایقران

17-ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص 500یا بیشتر -سفرهای نامحدود

شعبه دیلم:

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500-سفرهای نزدیک به ساحل

2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از  (GT<500)سفرهای نزدیک به ساحل

3- افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

4-افسر دوم تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای  چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از  (GT<500)  سفرهای نزدیک به ساحل 

 5- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500-سفرهای نزدیک به ساحل

6-کمکهای اولیه پزشکی

شعبه دلوار:

1- ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از  (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل   

4-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل 

5-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

6-  افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

7-افسر دوم تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای  چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از  (GT<500)  سفرهای نزدیک به ساحل

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                     موسسه آموزشی دریاراد

شعبه کنگان:

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500-سفرهای نزدیک به ساحل

2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500)- سفرهای نزدیک به ساحل

3-تطبیقی ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) -سفرهای نزدیک به ساحل به کاربر موتورهای دریائی بر روی کشتی های باقدرت موتور کمتر از 750 کیلو وات (KW<750) سفرهای نزدیک به ساحل 

4- کاربرموتورهای دریائی در شناورهای با قدرت موتور کمتر از 750 کیلو وات (KW<750 )  سفرهای نزدیک به ساحل 

5-  افسردوم بر روی شناورهای  چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -(GT<500) یا کشتی های فلزی  با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

6-افسردوم تطبیقی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -(GT<500) یا کشتی های فلزی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

7- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500-سفرهای نزدیک به ساحل

8-کاربر موتورهای دریایی تطبیقی 95به 2010 بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات -سفرهای نزدیک به ساحل

9-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150-سفرهای نزدیک به ساحل 

10-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا فلزی کمتراز 150-سفرهای نزدیک به ساحل

 

شعبه بندر عامری:

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3-ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              موسسه آموزشی شهاب خلیج فارس

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

 2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3- افسردوم بر روی شناورهای  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

4- افسردوم تطبیقی 95 به 2010بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

5- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

6-کاربر موتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور  کمتر از750کیلووات -سفرهای نزدیک به ساحل 

7-ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر (GT>500) سفرهای نامحدود

8-افسر مهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

9-افسر مهندس دوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

10-افسر مهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

11-افسر مهندس سوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

12- کمکهای اولیه پزشکی 

13-پیشرفته اطفاء حریق

14-  افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

15-افسردوم تطبیقی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) یا کشتی های فلزی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

16-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150-سفرهای نزدیک به ساحل 

17-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا فلزی کمتراز 150-سفرهای نزدیک به ساحل

18-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص بیشتر از500سفرهای نامحدود

19- ایمنی چهارگانه GT>500-سفرهای نامحدود

20-فرمانده برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

21-فرمانده تطبیقی 95به 2010 بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

22-ناخدا درشناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر-آبهای ساحلی 

23- ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر -آبهای محدود

24-کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتراز 24 متر -آبهای محدود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           موسسه آموزشی تاج دریای گناوه

 

1-  ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

 2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3-  افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

4-افسردوم تطبیقی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) یا کشتی های فلزی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

5-  فرمانده در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

6-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

7- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

8- ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

9-ملوان صیاد درجه 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       موسسه آموزشی پارسیان فن آوران عسلویه

 

1-  ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

 2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        موسسه آموزشی دریای دورشعبه مرکزی(بوشهر)

  

 تعلیق


   

موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا.مرکز بوشهر

1-  ایمنی چهارگانه GT>500-سفرهای نامحدود                          

2- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

-3کاربر موتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور  کمتر از750کیلووات -سفرهای نزدیک به ساحل 

4-افسر مهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

5-افسر مهندس دوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

6-افسر مهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

7-افسر مهندس سوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

8-ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر (GT>500) سفرهای نامحدود

9- دوره آگاهی امنیتی دریانوردان با وظائف امنیتی تعیین شده

10-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

11-پیشرفته اطفاء حریق

12-کمکهای اولیه پزشکی

13-شناور بقاء و قایقهای نجات تندرو

  14-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

15-افسر سرمهندس تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000-سفرهای نزدیک به ساحل 
16-افسر سرمهندس بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000-سفرهای نزدیک به ساحل 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت پایانه های نفتی

1- ایمنی چهارگانه GT>500

2-ملوان عمومی GT>500

3-

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موسسه آموزشی دریافرنوین خلیج فارس (دیر(

1- تطبیقی فرمانده چوبی GT<500

2-تطبیقی ملوان عمومی GT<500

3- تطبیقی افسردوم چوبی GT<500

4-ملوان عمومی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

5-افسر دوم بر روی شناورهای چوبی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

6-ایمنی چهارگانه کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

                                                                     موسسه آموزشی دریافرنوین خلیج فارس (بوشهر        

1- ملوان عمومی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل

2- ایمنی چهارگانه کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

3-فرماندهی بر روی شناورهای چوبی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل