لیست مراکز و موسسات آموزش دریانوردی مورد تایید

 
                                                                                                               فهرست موسسات آموزشی استان بوشهر

ردیف

نام موسسه / شرکت

نام مدیر عامل

تعداد شعبات

نشانی و شماره تلفن

1

دریافرنوین خلیج فارس

کامران نخعی

بوشهر

دیر

بوشهر-خ مطهری-کوچه عرفان 1 ساختمان مسیله طبقه اول تلفن 07733533655،07733544555

دیر خ ساحلی پشت رستوران زیتون07735423120

2

شهاب خلیج فارس

عبدالحسین صفازاده

بوشهر

بوشهر-صلح آباد- چهارراه شیلات خ والفجر8 کوچه جاشو21-روبروی درب کشتیرانی والفجر

تلفن 07733327177-07733335755

3

دریاراد

عبدالرحمن شفیعی

کنگان

بندر عامری

بلوار امام نرسیده به چهارراه طالقانی-ساختمان بالای بانک تجارت تلفن 07733226842

بندر عامری- کوچه روبروی راهنمایی دخترانه حضرت مریم 2 درب اول سمت راست

4

  

دریاپیمای گناوه

حسین جلالی فخرآوری

گناوه

دیلم

دلوار

خ امام کوچه توحید-پلاک 5  07733123513

خ ساحلی جنب تعاونی لنج داران07735232627

خ مرکزی- کوچه بعد از بانک ملت جنب نانوایی07733251945

5

تاج دریا

عبدالرضا محمدپور

گناوه

ابتدای بلوار شهدا روبروی پمپ بنزین-07733122129

6

کشتیرانی ج.ا.ا.مرکز بوشهر

داریوش جمالی

بوشهر

بوشهر چهارراه کشتیرانی تلفن 07733342313          07733323556

7

پارسیان فناوران عسلویه

علی محمدی

عسلویه

خ ساحلی-بعد از فرماندهی انتظامی پارس جنوبی ساختمان صدف طبقه اول 07737263371

07737263831

دوره های آموزشی مورد تایید اداره کل در موسسات آموزش دریانوردی

                                       

                                                      موسسه آموزشی دریاپیمای گناوه

شعبه گناوه:

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500-سفرهای نزدیک به ساحل

2-ایمنی چهارگانه

3- بازآموزی و بروز رسانی پیشرفته اطفای حریق

-4افسر دوم  بر روی شناورهای GT<500- سفرهای نزدیک به ساحل 

5- دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

6-فرمانده برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل

7-کاربر موتورهای دریایی  

8- فرمانده بر روی کشتیهای غیر فلزی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

9-پیشرفته اطفاء حریق 

10-قایقران

11-ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص 500یا بیشتر -سفرهای نامحدود

12-کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر آبهای محدود

13-ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

14-ملوان صیاد

شعبه دیلم:

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500-سفرهای نزدیک به ساحل

2-ملوان صیاد

3- افسر دوم بر روی کشتیهای غیر فلزی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

4-بازآموزی و بروز رسانی ایمنی چهارگانه 

 5- ایمنی چهارگانه 

6-کمکهای اولیه پزشکی

6- قایقران بر روی قایقهای موتوری

7-ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

شعبه دلوار:

1- ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از  (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3- ایمنی چهارگانه    

4-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل 

6-  افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                     موسسه آموزشی دریاراد

شعبه کنگان:

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500-سفرهای نزدیک به ساحل

2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500)- سفرهای نزدیک به ساحل

3-تطبیقی ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) -سفرهای نزدیک به ساحل به کاربر موتورهای دریائی بر روی کشتی های باقدرت موتور کمتر از 750 کیلو وات (KW<750) سفرهای نزدیک به ساحل 

4- کاربرموتورهای دریائی در شناورهای با قدرت موتور کمتر از 750 کیلو وات (KW<750 )  سفرهای نزدیک به ساحل 

5-  افسردوم بر روی شناورهای  چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -(GT<500) یا کشتی های فلزی  با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

6-افسردوم تطبیقی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -(GT<500) یا کشتی های فلزی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

7- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500-سفرهای نزدیک به ساحل

8-کاربر موتورهای دریایی تطبیقی 95به 2010 بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات -سفرهای نزدیک به ساحل

9-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150-سفرهای نزدیک به ساحل 

10-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا فلزی کمتراز 150-سفرهای نزدیک به ساحل

 

شعبه بندر عامری:

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3-ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              موسسه آموزشی شهاب خلیج فارس

 1-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

 2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3- افسردوم بر روی شناورهای  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

4- افسردوم تطبیقی 95 به 2010بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

5- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

6-کاربر موتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور  کمتر از750کیلووات -سفرهای نزدیک به ساحل 

7-ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر (GT>500) سفرهای نامحدود

8-افسر مهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

9-افسر مهندس دوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

10-افسر مهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

11-افسر مهندس سوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

12- کمکهای اولیه پزشکی 

13-پیشرفته اطفاء حریق

14-  افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

15-افسردوم تطبیقی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) یا کشتی های فلزی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

16-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150-سفرهای نزدیک به ساحل 

17-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا فلزی کمتراز 150-سفرهای نزدیک به ساحل

18-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص بیشتر از500سفرهای نامحدود

19- ایمنی چهارگانه GT>500-سفرهای نامحدود

20-فرمانده برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

21-فرمانده تطبیقی 95به 2010 بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

22-ناخدا درشناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر-آبهای ساحلی 

23- ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر -آبهای محدود

24-کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتراز 24 متر -آبهای محدود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           موسسه آموزشی تاج دریای گناوه

 

1-  ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

 2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3-  افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

4-افسردوم تطبیقی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) یا کشتی های فلزی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

5-  فرمانده در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز150سفرهای نزدیک به ساحل

6-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

7- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

8- ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

9-ملوان صیاد درجه 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       موسسه آموزشی پارسیان فن آوران عسلویه

 

1-  ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از500سفرهای نزدیک به ساحل

 2-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

3- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        موسسه آموزشی دریای دورشعبه مرکزی(بوشهر)

  

 تعلیق


   

موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا.مرکز بوشهر

1-  ایمنی چهارگانه GT>500-سفرهای نامحدود                          

2- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از500سفرهای نزدیک به ساحل

-3کاربر موتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور  کمتر از750کیلووات -سفرهای نزدیک به ساحل 

4-افسر مهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

5-افسر مهندس دوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

6-افسر مهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

7-افسر مهندس سوم تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت کمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)سفرهای نزدیک به ساحل 

8-ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر (GT>500) سفرهای نامحدود

9- دوره آگاهی امنیتی دریانوردان با وظائف امنیتی تعیین شده

10-فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل

11-پیشرفته اطفاء حریق

12-کمکهای اولیه پزشکی

13-شناور بقاء و قایقهای نجات تندرو

  14-ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) سفرهای نزدیک به ساحل

15-افسر سرمهندس تطبیقی 95 به 2010 بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000-سفرهای نزدیک به ساحل 
16-افسر سرمهندس بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000-سفرهای نزدیک به ساحل 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت پایانه های نفتی

1- ایمنی چهارگانه GT>500

2-ملوان عمومی GT>500

3-

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موسسه آموزشی دریافرنوین خلیج فارس (دیر(

1- تطبیقی فرمانده چوبی GT<500

2-تطبیقی ملوان عمومی GT<500

3- تطبیقی افسردوم چوبی GT<500

4-ملوان عمومی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

5-افسر دوم بر روی شناورهای چوبی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

6-ایمنی چهارگانه کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

                                                                     موسسه آموزشی دریافرنوین خلیج فارس (بوشهر        

1- ملوان عمومی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل

2- ایمنی چهارگانه کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل 

3-فرماندهی بر روی شناورهای چوبی کمتر از 500-سفرهای نزدیک به ساحل