شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

تماس با ما

تماس با ما
 
 
رئیس اداره امتحانات (ابراهیم دریس)
07731666020
قسمت پذیرش و آزمون( حسین اردشیری)
07731666019
قسمت نظارت بر موسسات آموزشی(رضوان نعمتی زاده)
07731666021
فاکس اداره امتحانات
07731666030

قسمت امتحانات و نظارت(صف شکن)

07731666032